Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

 

Algemene voorwaarden Elise Original Design

 

Mocht je vragen hebben kun je deze stellen via: info@eliseoriginaldesign.com

 

Artikel 1. Begrippenlijst

Algemene voorwaarden: het geheel van bepalingen als hieronder opgenomen.

Alle product(en): alle producten die Elise Original Design verkoopt in de webshop. Dit zijn o.a. tassen, portemonnees en accessoires, alles in de breedste zin van het woord.

Elise Original Design is ingeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 90899792 . In de algemene voorwaarden ¨Wij¨ of ¨Ik¨

Klant(en): een natuurlijke - of rechtspersoon met wie Elise Original Design een overeenkomst sluit of beoogt te sluiten. In de algemene voorwaarden ook wel aangeduid als ‘jij’ of ‘je’.

Consument: de natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit.

Overeenkomst: de overeenkomst zoals deze is overeengekomen tussen Elise Original Design en Opdrachtgever.

Partijen: Opdrachtgever en Elise Original Design samen.

Schriftelijk: op papier of via e-mail.

Webshop: www.eliseoriginaldesign.com

 

Artikel 2. De algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die door of namens Elise Original Design worden gedaan of uitgevoerd.

Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk als dit tussen Elise Original Design en de Klant schriftelijk is overeengekomen.

Elise Original Design heeft het recht om de algemene voorwaarden eenzijdig aan te vullen en/of te wijzigen.

Omdat onze algemene voorwaarden van toepassing zijn, betekent dit dat eventuele algemene voorwaarden van de Klant uitdrukkelijk niet van toepassing zijn.

Indien een bepaling uit de algemene voorwaarden tegenstrijdig is met een bepaling uit specifieke product- of dienstenvoorwaarden, hebben de bepalingen uit de specifieke product- of dienstenvoorwaarden voorrang, tenzij Elise Original Design en de Klant schriftelijk iets anders overeenkomen.

Het kan voorkomen dat een bepaling uit de algemene voorwaarden onduidelijk is. Indien dat het geval is, dan wordt deze bepaling zoveel mogelijk in het licht van de andere algemene voorwaarden uitgelegd.

Een of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden kunnen vernietigd worden of nietig worden verklaard. Dat tast de geldigheid van de overige algemene voorwaarden niet aan, deze blijven dus gewoon bestaan.

 

Artikel 3. Het aanbod van Elise Original Design

Het aanbod van Elise Original Design vind je op de webshop. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en diensten.

Samples, modellen, staaltjes, omschrijvingen en ander promotiemateriaal worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven, maar gelden slechts ter indicatie.

Elise Original Design is niet gebonden aan een aanbod indien de Klant kan begrijpen dat het aanbod berust op een kennelijke misslag, dit is bijvoorbeeld een typefout, vergissing en/of verschrijving.

Elise Original Design heeft het recht om de prijzen op de webshop aan te passen, zolang er nog geen Overeenkomst tot stand is gekomen.

Elise Original Design kan aanbiedingen op de webshop plaatsen. Elise Original Design heeft het recht om deze aanbiedingen te wijzigen of te eindigen.

Alle aanbiedingen van Elise Original Design zijn vrijblijvend.

Klanten kunnen geen rechten ontlenen aan prijzen en aanbiedingen uit het verleden.

 

Artikel 4. De Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen van de daarbij gestelde voorwaarden.

Als de Klant het aanbod heeft aanvaard, bevestigt Elise Original Design langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Dit doen wij door een bevestigingsmail te sturen van de bestelling.

Door bij Elise Original Design te bestellen ontstaat een rechtsgeldige koopovereenkomst, waarop betaling door de Klant dient te volgen.

Alle producten van Elise Original Design blijven eigendom van Elise Original Design totdat de volledige betaling door Elise Original Design is ontvangen. Indien de Klant in gebreke blijft met het betalen van de koopprijs, kan Elise Original Design de producten van Elise Original Design terugvorderen.

Zolang de ontvangst van de aanvaarding nog niet door Elise Original Design is bevestigd, kan de Klant de Overeenkomst ontbinden.

Elise Original Design heeft het recht om bestellingen te annuleren zonder opgaaf van reden. Een eventuele reeds gedane betaling wordt teruggestort op de bankrekening waarvan de betaling afkomstig is.

 

Artikel 5. Prijzen, verzendkosten en betaling

De prijzen in de webshop zijn euro’s, inclusief 21 % BTW en exclusief verzendkosten, tenzij dit anders is aangegeven.

Voor bestellingen / leveringen binnen Nederland woorden geen verzendkosten berekend.

Voor Klanten buiten Nederland zijn de verzendkosten afhankelijk van het betreffende land.

Het is bij Elise Original Design mogelijk om via iDEAL en PayPal te betalen.

 

Artikel 6. Levering en aansprakelijkheid

Elise Original Design bezorgt producten van Elise Original Design met veel liefde bij de Klant thuis. Hiervoor kunnen verschillende transportbedrijven worden ingeschakeld.

Elise Original Design streeft ernaar om alle bestellingen binnen 3 werkdagen te verzenden. Het is afhankelijk van het land waartoe wordt verzonden en het transportbedrijf dat de bestelling aflevert wanneer de bestelling wordt afgeleverd.

Het product van Elise Original Design moet uiterlijk binnen dertig dagen na de bestelling bij de Klant zijn geleverd.

Elise Original Design is niet aansprakelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door de post of pakketbezorgers.

De aangegeven levertijden zijn indicatief. Elise Original Design is niet aansprakelijk indien de Klant schade lijdt als gevolg van het overschrijden van de levertermijnen. Tevens levert overschrijding ook geen grond op voor ontbinding van de Overeenkomst.

Elise Original Design streeft ernaar de bestelling in één keer te leveren, maar kan de bestelling ook in gedeelten leveren.

Artikel 7. Herroepingsrecht

Elise Original Design hoopt natuurlijk dat de Consument en het bestelde product van Elise Original Design een perfecte match zijn. Indien dat niet het geval is, kan de Consument onder de volgende voorwaarden gebruikmaken van het herroepingsrecht.

De Consument kan een Overeenkomst gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden.

De termijn gaat in op de dag nadat de Consument, of een vooraf door de Consument aangewezen derde, het product van Elise Original Design heeft ontvangen.

Als de levering van een bestelling bestaat uit verschillende zendingen: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste product van Elise Original Design heeft ontvangen.

Indien de Consument gebruikmaakt van zijn herroepingsrecht, komen enkel de kosten van terugzending voor zijn rekening. De kosten voor terugzending verschillen per grootte van de bestelling.

Het product van Elise Original Design dient bij ontvangst door Consument direct te worden gecontroleerd op eventuele beschadigingen of fouten. Consument dient deze

binnen 14 dagen na ontvangst schriftelijk aan Elise Original Design te melden.

Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product van Elise Original Design en de verpakking.

Indien Consument gebruik wil maken van het herroepingsrecht, laat hij dit binnen de bedenktijd aan Elise Original Design weten door dit te melden aan ons via ons e-mail adres info@eliseoriginaldesign.com

Als Elise Original Design de melding van herroeping door de Consument heeft ontvangen, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

Het product van Elise Original Design dient binnen de bedenktijd te worden geretourneerd in de originele verpakking, met een kopie van de betreffende factuur.

Het product van Elise Original Design kan worden teruggestuurd naar:

Elise Original Design

Gansstraat 18

2802 CW Gouda

Zodra Elise Original Design het product van Elise Original Design in goede orde retour heeft ontvangen, wordt het aankoopbedrag en de eventuele verzendkosten voor het in eerste instantie verzenden van het product van Elise Original Design naar Consument teruggestort op de rekening die bij Elise Original Design bekend is. Dit doet Elise Original Design zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de ontvangst van de retour.

Elise Original Design gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere betaalmethode. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.

Indien de Consument een product van Elise Original Design terugstuurt, maar een of meerdere producten van Elise Original Design uit dezelfde bestelling houdt, dan is Elise Original Design niet verplicht de verzendkosten voor het bezorgen van het product van Elise Original Design aan de Consument terug te betalen.

Indien de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Elise Original Design de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Het herroepingsrecht van Consument vervalt wanneer:

Consument het product van Elise Original Design heeft gebruikt; of

Consument de gebruiksinstructie niet heeft opgevolgd; of

Consument het product van Elise Original Design heeft beschadigd en/of de Consument getracht heeft de schade c.q. gebrek te herstellen; of

Het label is verwijderd van het product van Elise Original Design.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op wat hygiëne betreft gevoelige artikelen, zoals oorbellen.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht liggen bij de Consument.

 

Artikel 9. Ruilen

Het is ook mogelijk om een product van Elise Original Design om te ruilen voor een andere kleur of een ander artikel.

De Klant informeerd Elise Original Design welke kleur of welk product van Elise Original Design hij liever ontvangt.

De kosten voor het terugsturen betaalt de Klant zelf.

Elise Original Design stuurt kosteloos het nieuwe product van Elise Original Design naar de Klant toe.

 

Artikel 10. Intellectueel eigendomsrecht

Op alles wat op de webshop van Elise Original Design te vinden staat, rust het intellectueel eigendomsrecht bij Elise Original Design.

Onder intellectuele eigendomsrechten wordt onder andere verstaan, het auteursrecht, het merkenrecht, het octrooirecht en het tekeningen- en modellenrecht.

Dit betekent dat het onder andere niet toegestaan is om de teksten, informatie, logo’s, data, tasontwerpen, foto’s en grafische gegevens te kopiëren, te verspreiden, aan derden te verstrekken, te openbaren of te vermenigvuldigen. Dit geldt niet voor persoonlijk eigen gebruik.

 

Artikel 11. Overmacht

Bij een overmachtsituatie is Elise Original Design gerechtigd de Overeenkomst te annuleren. Dit zal zij spoedig aan Opdrachtgever mededelen.

Een overmachtsituatie is een situatie waarin het voor Elise Original Design onmogelijk is om de Opdracht uit te voeren en deze oorzaak niet aan haar kan worden toegerekend.

Elise Original Design is bij een overmachtsituatie geen vergoeding verschuldigd aan Opdrachtgever.

 

Artikel 12. Privacy

Elise Original Design vindt privacy belangrijk en gaat dan ook zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hoe wij deze veiligheid waarborgen, staat aangegeven in de privacyverklaring op onze website.

 

Artikel 13. Klachtenregeling

Elise Original Design doet haar uiterste best om de levering van het product van Elise Original Design perfect bij de Consument af te leveren. Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent.

Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen redelijke termijn nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Elise Original Design.

Bij klachten dient de Consument zich te wenden tot Elise Original Design (info@eliseoriginaldesign.com).

Bij Elise Original Design ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.

Een klacht schort de verplichtingen van de Consument niet op.

Mochten Elise Original Design en de Klant er niet uit komen, heeft de Consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door een aangestelde onafhankelijke geschillencommissie. Bovendien is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/odr).

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Omdat Elise Original Design een Nederlands bedrijf is en is gevestigd in Nederland, is alleen Nederlands recht van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen Elise Original Design en Klant.

De rechtbank Amsterdam is bevoegd om van het geschil kennis te nemen, tenzij de wet (dwingend) anders voorschrijft.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

 

Versie: Januari 2024.